DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA STRAŻAKÓW OSP STRYSZAWA

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

REALIZUJEMY ZADANIE SFINANSOWANE  ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.

 DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA STRAŻAKÓW OSP STRYSZAWA

Jednostka OSP Stryszawa otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków OSP Stryszawa biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Zgodnie z umową dotacji nr D/049/23/36 z dnia 25 maja 2023 r. na realizację zadania pn. “Poprawa bezpieczeństwa ratowników OSP Stryszawa” pozyskaliśmy środki na zakup umundurowania specjalnego składającego się z ubrania specjalnego – 6 kpl., hełmu strażackiego 4 szt., rękawic specjalnych 6 par, kominiarki niepalnej strażackiej 6 szt., oraz butów specjalnych gumowych 20 par. Całość zakupionego wyposażenia posiada aktualne dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony p.poż. wydane przez CNBOP w Józefowie. Zakup w/w asortymentu ma na celu podniesienie gotowości bojowej OSP Stryszawa poprzez doposażenie w/w jednostki OSP w niezbędne  środki ochrony strażaka – ratownika celem jego uczestnictwa w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Wsparcie  jednostki OSP Stryszawa ma na celu szybkie i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych, usuwanie skutków awarii i katastrof poprzez prawidłowe zabezpieczenie ratowników umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacjach zdarzeń, których wystąpienie niesie poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Koszt kwalifikowany zadania to 43 496,87 zł z czego 18 173,94 płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie umowy udostępnienia środków nr 124/2023/Wn6/NZ-po-WF/US z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji programu “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. część 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z dnia 09.02.2023 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

ZADANIE REALIZOWANE DZIĘKI DOFINANSOWANIU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO “OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH.

CZĘŚĆ 2) DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

IMG_20230518_180403 (2)
IMG_20230518_180517
IMG_20230518_180452
IMG_20230518_180452
1660483304571