Statut OSP Stryszawa

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w STRYSZAWIE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w STRYSZAWIE. zwaną dalej OSP.
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r.        Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity),  a  także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest BUDYNEK REMIZY POŁOŻONY W STRYSZAWIE NR 393A. GMINA STRYSZAWA, POWIAT SUSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE.
  Paragraf 2
 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Paragraf 3
Ochotnicza  Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według zasad określonych      w odrębnych przepisach.
Paragraf 4
Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  może  zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Paragraf  5
Celem stowarzyszenia jest:
 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz innym zagrożeniom we współpracy w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
  Paragraf 6
Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
 1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej    w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji   o powyższym.
 2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowanie, spośród swoich członków, Jednostki Operacyjno Taktycznej zwanej JOT. Jednostka ta pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd OSP w Stryszawie.
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
  Paragraf 7
 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
 • udział w akcjach ratowniczych,
 • działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie chronionym,
 • pomoc humanitarna osobom poszkodowanym,
 1. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
 • organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wynajem pomieszczeń sali widowiskowej
 1. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

ROZDZIAŁ  III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 8
Członkowie OSP dzielą się na:
 • członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 • członków wspierających.
 • członków honorowych.
  Paragraf 9
 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawione praw publicznych,
 • oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat., jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.
 1. Członkiem zwyczajnym można zostać po odbyciu okresu próbnego wynoszącego jeden rok /licząc od zebrania walnego  i kończąc na zebraniu sprawozdawczym. /
1) Przynależność do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może być uznana jako okres próbny dla ubiegającego się o członkostwo w OSP.
 1. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
  Paragraf 10
Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć     w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.
Paragraf 11
 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
 4. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie opłacają składek członkowskich
  Paragraf 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 • korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
 • używać munduru i odznak.
  Paragraf 13
 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 • aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 • dbanie o mienie OSP,
 • regularne opłacanie  składek  członkowskich.
  Paragraf 14
Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się Jednostkę Operacyjno-Techniczną. Wyznaczanie do jednostki operacyjno technicznej określa się na  podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd OSP w Stryszawie.
Paragraf 15
Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Skreślenia lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
 • rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
 • nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
 • śmierci członka.
 1. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
 • prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 • popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 1. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 2. Od uchwały zarządu w sprawie o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.
 4. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.
  Paragraf 16
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
  Paragraf 17
 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 1. Postanowienia ogólne
  Paragraf 18
Władzami OSP  są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
  Paragraf 19
 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  Paragraf 20
 1. Wybory władz OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa pięć. lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
 1. Walne Zebranie Członków
  Paragraf 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych   w niniejszym statucie, należy:
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
 • wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
 • udzielenia absolutorium zarządowi OSP,
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
 • wybór, spośród siebie zarządu w liczbie od 7 do 9. osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,
 • wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
 • uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 • wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,
 • podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 • nadawanie członkostwa honorowego OSP,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
  Paragraf 22
 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok .
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków i Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14. dni przed terminem zebrania.
  Paragraf 23
 1. Nadzwyczajne, Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 • na żądanie połowy liczby członków
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, spośród spraw określonych w § 19 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.
  Paragraf 24
Przebieg Walnego Zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
 1. ZARZĄD
  Paragraf 25
 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3  ustalonego składu.
  Paragraf 26
Do zadań zarządu należy:
 • reprezentowanie interesów OSP,
 • realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 • zwoływanie walnego zebrania,
 • niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej,
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 • opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 • zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,
 • przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 • przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 • tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
 • dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
 • rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
  Paragraf 27
Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.
Paragraf 28
Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale     i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
Paragraf 29
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
Paragraf 30
1/Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów       i poleceń.
2/Naczelnik jest wybierany z pośród członków zarządu i pełni funkcje wiceprezesa
3/ Naczelnik powinien
 • mieć ukończone 21 lat i nie przekroczyć 60 roku życia
 • posiadać wszystkie wymagane kursy i szkolenia na zajmowanym stanowisku, lub przeszkolenie w ramach Państwowej Straży Pożarnej na poziomie szkoły podoficerskiej
 • posiadać dobry stan zdrowia uprawniający go do pełnienia tej funkcji
Do naczelnika należy:
 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 • czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 • opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
  Paragraf 31
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
 • pochwałę ustną,
 • pochwałę w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 • sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
  Paragraf 32
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
 • upomnienie ustne,
 • nagana w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
 1. KOMISJA REWIZYJNA
  Paragraf 33
 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej                  i opłacania składek członkowskich,
 • składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 • przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 • wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.
 1. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami Zarządu,  małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać   z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy             z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
 1. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.
  Paragraf 34
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Paragraf 35
Członkowie  komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

Paragraf 36
Majątek i fundusze OSP powstają z:
 • składek członkowskich,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z majątku i imprez,
 • ofiarności publicznej,
 • wpływów z działalności gospodarczej.
  Paragraf 37
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych   w odrębnych przepisach. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
Paragraf 38
Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 • wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

Paragraf 39
Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
Paragraf 40
 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP względnie może składać Zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
  Paragraf 41
 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę      o rozwiązaniu OSP  podejmuje sąd rejestrowy ustalając jednocześnie  komisję likwidacyjną.
 2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Stryszawa. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.
Stryszawa  dnia 21 stycznia 2006 r.