DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA STRAŻAKÓW OSP STRYSZAWA

REALIZUJEMY ZADANIE SFINANSOWANE  ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE.  

DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA STRAŻAKÓW OSP STRYSZAWA

Jednostka OSP Stryszawa otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków OSP Stryszawa biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Zgodnie z umową dotacji nr D/061/21/36 z dnia 5 sierpnia 2021 r. na realizację zadania pn. “Poprawa bezpieczeństwa ratowników OSP Stryszawa” pozyskaliśmy środki na zakup

11 kpl umundurowania specjalnego składającego się z ubrania specjalnego – 11 kpl., hełmu strażackiego 11 szt., rękawic specjalnych 11 par, oraz 11 szt. kominiarki niepalnej strażackiej. Całość zakupionego wyposażenia posiadać będzie aktualne dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony p.poż. wydane przez CNBOP w Józefowie. Zakup w/w asortymentu ma na celu podniesienie gotowości bojowej OSP Stryszawa poprzez doposażenie w/w jednostki OSP w niezbędne  środki ochrony strażaka – ratownika celem jego uczestnictwa w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Wsparcie  jednostki OSP Stryszawa ma na celu szybkie

i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych, usuwanie skutków awarii i katastrof poprzez prawidłowe zabezpieczenie ratowników umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacjach zdarzeń, których wystąpienie niesie poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Koszt kwalifikowany zadania to 55 241,12 zł z czego 25 000,00 płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ZADANIE REALIZOWANE DZIĘKI DOFINANSOWANIU

W RAMACH

“OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH. CZĘŚĆ 2) DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE