Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 14.01.2017 r.

ZARZĄD
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w STRYSZAWIE

 ma zaszczyt zaprosić na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się

w dniu 14 stycznia 2017 roku o godzinie 16 00

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie

      

Ze strażackim pozdrowieniem

PREZES OSP STRYSZAWA

/-/ Marian Łaciak

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZEGO

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRYSZAWIE

w dniu 14.01.2017 r.

 

 1. Otwarcie zebrania PREZES OSP.
 2. Powitanie zaproszonych gości oraz osób przybyłych na zebranie.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP – PREZES OSP.
 6. Sprawozdanie z działalności operacyjno – szkoleniowej  – NACZELNIK OSP.
 7. Sprawozdanie finansowe – SKARBNIK OSP.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej – Przewodniczący KR.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 14. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 15. Zakończenie zebrania.

Spotkanie MDP

W dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stryszawa.

W dniu 26 czerwca 2016 r. (niedziela) wyjazd na zawody sportowo pożarnicze MDP w miejscowości Sidzina.

Spotkanie MDP OSP Stryszawa

W dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stryszawa.

Spotkanie MDP OSP Stryszawa

W dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stryszawa.

Spotkanie poświęcone będzie przygotowaniom do halowego turnieju MDP w Jordanowie, który odbędzie się w niedzielę 21 lutego 2016 t.

1 % podatku dla OSP Stryszawa

„1 PROCENT PODATKU” NA RZECZ OSP STRYSZAWA”

 

Znając Państwa poparcie dla działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  apelujemy o przekazanie 1% podatku należnego za rok 2015 na rzecz organizacji pożytku publicznego jakim jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
z możliwością przeznaczenia ich na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić zeznanie roczne obliczając kwotę podatku należnego, wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, a następnie wpisać ją do wyżej wymienionego zeznania. Jako nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP) na rzecz, której zostanie przekazany 1 % podatku należy wskazać ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212 aby wskazać przeznaczenie środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie w rubryce informacji uzupełniających umożliwiających kontakt z podatnikiem prosimy podać dane:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRYSZAWIE

STRYSZAWA 393 A, 34-205 STRYSZAWA

NIP 552-14-49-202

 Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków działających w OSP Stryszawa.

 Prosimy pamiętać, iż nieprzekazane środki z 1 % podatku pozostaną w budżecie centralnym – może lepiej jednak samemu zadecydować o przeznaczeniu choć części naszych podatków.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym,
którzy zdecydują się przekazać nam swój 1 % podatku.

 

PAMIĘTAJCIE TO NIC NIE KOSZTUJE,
A TYLKO OD PAŃSTWA OFIARNOŚCI
ZALEŻEĆ BĘDZIE NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO
.

PRZYKŁADOWY PIT – 37

Jak obliczyć i przekazać 1 proc

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze 16 stycznia 2016 r.

W dniu 16 stycznia 2016 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Stryszawa Dh Łaciak Marian,  wybrano: przewodniczącego zebrania mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Okrzesika, protokolanta Dh Sławomira Łaciak, komisję uchwał i wniosków w składzie:

–     dh Wojciech Łaciak

–     dh Rafał Ponikiewski

–     dh Wiesław Sikora

komisję wyborczą w składzie:

–     dh Daniel Wojtyłko

–     dh Bartłomiej Mularczyk

–     dh Piotr Bercal

W zebraniu uczestniczyli:

Członkowie OSP/MDP Liczba członków

w dniu walnego zebrania

Liczba członków obecnych na zebraniu
Członkowie zwyczajni (czynni) 46 34
Członkowie honorowi 6 1
Członkowie wspierający 0 0
Członkowie MDP ogółem 42 17
w tym w wieku 16-18 lat 0 0
Razem : 94 52

oraz osoby zaproszone:

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik Komendant Powiat. PSP w Suchej Beskidzkiej
2 inż. Tadeusz Gancarz Prezes ZOP ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej,
3 st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Harańczyk V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej
4 Ryszard Hadka Przewodniczący

Radny Powiatu Suskiego

5 mgr inż. Rafał Lasek Wójt Gminy Stryszawa
6 Agata Gołuszka Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa
7 ks. Aleksander Salamon Proboszcz Parafii pw Św. Anny w Stryszawie
8 Michał Szwed Komendant Gminny ZOGm ZOSP RP w Stryszawie
9 Jan Iciek Radny Gminy Stryszawa
10 Józef Hutniczak Radny Gminy Stryszawa
11 Krystyna Hutniczak Sołtys Sołectwa Stryszawa Górna
12 Mieczysław Kiepura Sołtys Sołectwa Stryszawa Dolna
13 Grażyna Świerkosz Sekretarz ZOGm ZOSP RP w Stryszawie
14 Stanisław Jasica Firma MAT TRANS

Sprawozdania:

–     sprawozdanie z działalności OSP przedstawił  Prezes OSP Dh Łaciak Marian

–     sprawozdanie z działalności operacyjno – szkoleniowej Przedstawił Naczelnik OSP Dh Bachorczyk Marian,

–  sprawozdania finansowe za rok 2015 przedstawił Skarbnik OSP Dh Łaciak Sławomir,sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Członek KR Dh Okrzesik Piotr

–          inne sprawy referowali: mł. bryg. mgr inż.. Okrzesik Krzysztof, Dh Łaciak Marian,

 

Tematy poruszone podczas zebrania:

Dh Łaciak Marian poruszył następujące kwestie:

W imieniu Zarządu i Wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stryszawie złożył serdeczne podziękowania za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe. Dzięki udzielonej pomocy udało się w pełni zrealizować plany jakie ustępujący zarząd postawił przed sobą w minionej kadencji. Szczególne podziękowania przekazał na ręce dh Grzegorza Ponikiewskiego za pomoc i zaangażowanie w działalność w zakresie prewencji, oraz pomoc przy okazji zabezpieczenia meczy klubowych, prosząc jednocześnie o większe zaangażowanie w w/w pomocy dla Klubu Sportowego LKS „JAŁOWIEC”.

Dh Okrzesik Krzysztof poruszył następujące kwestie:

–           podsumował zakończony rok 2015 pod względem ilości zdarzeń, z jakimi przeszło się zmierzyć strażakom zarówno zawodowym jak i ochotnikom w minionym roku. Największa ilość akcji przypadła na okresy wiosenne i letnie, oraz związane z nimi działania przy usuwaniu skutków wichur jakie przeszły przez powiat suski. Mimo kilku dużych pożarów i tak drastycznego zwiększenia ilości działań rok ten był stosunkowo bezpieczny. Podczas pożarów nikt nie zginął. Rok 2015 był historyczny również dla OSP Stryszawa. W tym to bowiem roku jednostka po raz drugi przekroczyła 100 wyjazdów. Podziękował za pracę i zaangażowanie strażakom prosząc jednocześnie o takie samo zaangażowanie w roku bieżącym. OSP Stryszawa, która w ostatnich latach została doskonale doposażona i przeszkolona stała się ważną jednostką ratowniczą na terenie powiatu. Potwierdzeniem tego są już działania, w których bierzemy udział na całym niemalże terenie powiatu suskiego.

–           omówił rozpoczęcie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa uczniów, nie tylko w szkole, ale też, w każdym innym miejscu, a przede wszystkim w rodzinnym domu, który ma być oazą bezpieczeństwa. Zadanie to realizowane będzie przez realizację rządowego programu „Bezpieczna +”, przyjętego w połowie ubiegłego roku i już realizowanego w praktyce w KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

–           odnosząc się do planów 2016 r. omówił uroczystości jubileuszowe 130 lecia OSP Sucha Beskidzka Miasto, 60 lecia Komendy Straży w Suchej Beskidzkiej oraz 40 lecia zawodowego pożarnictwa na ziemiach suskich, które to planowae są w dniu 14 maja 2016 r., prosząc jednocześnie o pomoc w ich organizacji.

–           dziękując za zaangażowanie i pomoc finansową dla naszej jednostki podziękował  Panu Wójtowi oraz radnym gminnym również za wspieranie KP PSP w Suchej Beskidzkiej.

Goście zaproszeni:

Wszyscy z obecnych na spotkaniu osób zaproszonych zabrały głos dziękując za zaproszenie, wyraziły wielkie zadowolenie z prac jednostki, w tym pracy z młodzieżą, zaangażowanie wielu osób w poszukiwanie i pozyskiwanie środków, dzięki którym możliwy jest dynamiczny rozwój jednostki wraz z jej ciągłym doposażeniem. Dzięki tym staraniom, zdaniem gości zaproszonych, udało się zrealizować tak wielkie zadania, jakie stały przed jednostką., jakim było nawiązanie współpracy i realizacja zadań w ramach projektów polsko słowackich, zakup tak ważnego wyposażenia, zapłata za zakup nowoczesnego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego SCANIA, oraz przebudowy i remontu kapitalnego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego RENAULT.

Doceniając zaangażowanie i trud pracy włożonej w pracę jednostki życzyli realizacji planów, które jednostka założyła sobie na najbliższy czas, jak również jak najmniejszej liczby akcji ratowniczo gaśniczych, które zawsze niosą ze sobą nieszczęście osób nimi dotkniętych. Dziękując za prace na rzecz jednostki i całej społeczności Stryszawy prosili o nie ustawanie w wysiłkach na rzecz poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski i ich adresaci:

Walne Zebranie OSP Stryszawa w dniu 16.01.2016 r. podjęło następujące uchwały:

Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2015.

Przyjąć sprawozdania finansowe za rok 2015

Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić / nie udzielić * absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w STRYSZAWIE

Zatwierdzić plan działalności i plan finansowy na rok 2015 bez żadnych zmian.

Ustalić wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 20,00 zł.

 

Zatwierdzić do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji:

– dokonać ze środków OSP zakupu oprogramowania do prowadzenia ewidencji sprzętu i wyposażenia, członków i ich wyszkolenia oraz badań lekarskiech, oraz spraw finansowo księgowych OSP,

– konieczności wymiany sprzętu, a w szczególności ubrań typu NOMEX w ilości 10 kpl., które z biegiem czasu będą traciły posiadany atest,

– sprzedaż motopompy POLONIA PO5 – z uwagi na brak zainteresowania do dnia dzisiejszego nie sprzedana,

– przeprowadzenie remontu pomieszczenia kotłowni,

– podjąć działania zmierzające do organizacji wycieczki MDP do muzeum pożarnictwa,

– dokonać zakupu dwóch szt. opon do samochodu RENAULT MIDLINER,

– kontynuować działania w zakresie organizacji pokazów ratownictwa drogowego
i medycznego,

–  przeprowadzić kompleksowe badania lekarskie strażaków biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczo gaśniczych.,

– powołać komisję  kasacyjną, która przeprowadzi spis z natury sprzętu w  części kuchennej,

– przekazać niewykorzystywany sprzęt z ICEO na rzecz innych jednostek OSP z terenu Gminy Stryszawa,

– realizacja projektu pn. „Małopolskie Remizy 2016”,

– odnowienie instalacji odgromowej na budynku OSP,

– remont ogrodzenia wokół działki OSP,

– uporządkowanie i wyrównanie terenu wokół budynku OSP,

– wymiana okien w części kuchennej OSP,

– przeprowadzeniu remontu pomieszczenia kotłowni, oraz systemów kominowych,

– malowanie dachu na starej części budynku OSP,

– podjęcie działań zmierzających do wymiany lekkiego samochodu operacyjnego LAND ROVER 90 na większy.

– w przypadku pozyskania środków mających na celu wymianę lekkiego samochodu operacyjnego LAND ROVER 90 na większy – sprzedaż posiadanego samochodu LAND ROVER,

– zakup ornatu dla Kapelana Strażaków OSP Gminy Stryszawa,

– nadanie tytułu członka honorowego dla: Stanisława Jasica, Wiesława Sikora oraz Ryszarda Hadka,

– zawnioskowanie poprzez ZOGm do ZOP ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej o ponowne przeliczenie członków zwyczajnych Związku przypadających z poszczególnych oddziałów gminnych OSP. W obecnej sytuacji ZOGm ZOSP w Stryszawie posiadając 2  członków nie ma żadnego wpływu na działalność ZOP mając w sowich szeregach 7 OSP,

– przyjęcie w poczet członków OSP Stryszawa ks. Aleksandra Salamona Proboszcza Parafii Pw. Św. Anny w Stryszawie – kapelana strażaków Gminy Stryszawa.

 

Podczas zebrania dokonano wyboru:

Zarządu OSP:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Łaciak Marian
V-ce Prezes Hutniczak Stanisław
Wiceprezes-naczelnik Ponikiewski Grzegorz
Z-ca naczelnika Bachorczyk Marian
Sekretarz Mularczyk Karol
Skarbnik Łaciak Sławomir
Gospodarz Szklarczyk Kazimierz
Członek Ponikiewski Adam
Członek Kępa Andrzej

Komisji Rewizyjnej OSP:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Okrzesik Krzysztof
Członek Okrzesik Piotr
Członek Mamcarz Kazimierz

Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Łaciak Marian
Wiceprezes-naczelnik Ponikiewski Grzegorz

Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Łaciak Marian
Wiceprezes-naczelnik Ponikiewski Grzegorz
Z-ca naczelnika Bachorczyk Marian
Skarbnik Łaciak Sławomir

Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za 2015

Sprawozdanie Naczelnika OSP za 2015 

Nowa strona www.ospstryszawa.pl

Witamy na nowej oficjalnej stronie OSP Stryszawa

Strona od 25 stycznia 2016 roku jest budowana zapraszamy wkrótce.